ആലുവ ശിവരാത്രിയൊടനുബന്ധിച്ചു് സൗജന്യ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് & ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തി