163 മത് ശ്രീനാരായണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും

യു കെ യിലെ വൂസ്റ്റർഷെയറിൽ സെപ്റ്റംബർ 10ന് സേവനം യു കെ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന 163 മത് ശ്രീനാരായണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ...
By uksevananm | September 19, 2017 | Activities

Sevanam U.K Second Annual Meet in Derby – 21st May 2017

Sevanam U.K Second Annual Meet in Derby – 21st May 2017...
By uksevananm | July 15, 2017 | Activities, Gallery

Aluva Sivaratri Free Charity Ambulance service by Sevanam UK 2017

ആലുവ ശിവരാത്രിയൊടനുബന്ധിച്ചു് സൗജന്യ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് & ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തി...
By uksevananm | July 15, 2017 | Activities, Gallery

Sevanam UK First Anniversary 1st May 2016 at Oxford United Kingdom

Sevanam UK First Anniversary 1st May 2016 at Oxford United Kingdom...
By uksevananm | October 25, 2017 | Activities, Gallery

162nd Chathayam celebration 2016 at Birmingham

162nd Chathayam celebration 2016 at Birmingham...
By uksevananm | October 24, 2017 | Activities, Gallery

161st Chathayam Celebration on 30th August 2015 at Stoke-On-Trent

161st Chathayam Celebration on 30th August 2015 at Stoke-On-Trent...
By uksevananm | October 25, 2017 | Activities, Gallery

First BOD Sevanam Uk and Executives

First BOD Sevanam Uk and Executives...
By uksevananm | October 24, 2017 | Activities, Gallery

Puttingal Devi Temple fireworks tragedy Fund Distribution to Seriously Injured

Puttingal Devi Temple fireworks tragedy Fund Distribution to Seriously Injured...
By uksevananm | October 24, 2017 | Activities, Gallery

Second Director Board Members-Sevanam uk

Second Director Board Members-Sevanam UK...
By uksevananm | October 24, 2017 | Activities, Gallery