യു കെ യിലെ വൂസ്റ്റർഷെയറിൽ സെപ്റ്റംബർ 10ന് സേവനം യു കെ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന 163 മത് ശ്രീനാരായണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ചിത്രങ്ങൾ